ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
SARS: Ο Με­γά­λος α­δελ­φός φο­ρά ια­τρι­κή μά­σκα - Η «εμφάνιση» του κοροναϊού μας φέρνει 18 χρόνια πίσω.

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 0 comments

Η «εμφάνιση» του κοροναϊού μας φέρνει 18 χρόνια πίσω, όταν εμφανίσθηκε ο SARS. Πηγή προέλευσης τόσον του νέου ιού, όσον και του συγγενούς του SARS, είναι η Κίνα και συγκεκριμένη μία διπλανή επαρχία από εκείνη στην οποία εκδηλώθηκε για πρώτη φορά ο SARS.

Στο φύλλο 16 της ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (Ιούλιος-Αύγουστος 2003) είχαν γίνει ορισμένες επισημάνσεις σε σχέση με το συμβάν. Αναδημοσιεύουμε αυτό το κείμενο θεωρώντας ότι οι επισημάνσεις αυτές είναι χρήσιμες καί εξηγούν τήν επανεμφάνιση της παραλλαγής του πρωτοεμφανισθέντος ιού μετά από 18 ολόκληρα χρόνια. Εννοείται πως αιτία της επανεμφάνισης δεν μπορεί να εἶναι τα άγρια ζώα ούτε η ψαραγορά, επειδή σε αυτήν την περίπτωση ο ιός θα εμφανιζόταν τακτικώτατα…Δεν πρό­λα­βε να κα­τα­κά­τσει ο κουρ­νια­χτός α­πό την «α­πε­λευ­θέ­ρω­ση» του Ι­ράκ α­πό τους Ι­ρα­κι­νούς, με πρω­τα­γω­νι­στές τα α­φη­νια­σμέ­να κτή­νη της «συμ­μα­χί­ας» και μια νέ­α «α­σύμ­με­τρη α­πει­λή» –κα­τά τους ει­δι­κούς– έ­κα­νε την εμ­φά­νι­ση της με θύ­μα­τα ε­κα­το­ντά­δες αν­θρώ­πους, χω­ρίς διά­κρι­ση σε η­λι­κί­α και φύ­λο που α­κού­ει στο ό­νο­μα SARS (severe acute respiratory syndrome) ή Ο­ξύ Α­να­πνευ­στι­κό Σύν­δρο­μο. Η νέ­α αυ­τή «α­πει­λή κα­τά της αν­θρω­πό­τη­τας» ε­ντο­πί­ζε­ται κυ­ρί­ως στις χώ­ρες της ΝΑ Α­σί­ας, ό­που ου­σια­στι­κά ή­ταν ε­κτός ε­λέγ­χου, αλ­λά και στον Κα­να­δά, ε­νώ η μί­α με­τά την άλ­λη και οι ευ­ρω­πα­ϊ­κές χώ­ρες εμ­φα­νί­ζουν κρού­σμα­τα του ιού.

Με τον α­ριθ­μό των νε­κρών να ξε­περ­νά μό­νο στην Κί­να τους 200, και συ­νο­λι­κά να υ­περ­βαί­νει του 500 πα­γκο­σμί­ως, πολ­λοί ε­ρευ­νη­τές μι­λούν για α­σθέ­νεια πιο ε­πι­κίν­δυ­νη και α­πό το AIDS. H ε­ξαι­ρε­τι­κά με­γά­λη τα­χύ­τη­τα δια­σπο­ράς του ιού –με­τα­δί­δε­ται με τον βή­χα και το φτάρ­νι­σμα– τα υ­ψη­λά πο­σο­στά θνη­σι­μό­τη­τας –έ­νας στους πέ­ντε– αλ­λά και η μέ­χρι στιγ­μής α­δυ­να­μί­α (;) των ε­πι­στη­μό­νων να πα­ρα­σκευά­σουν α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό εμ­βό­λιο κα­τά της νό­σου συν­θέ­τουν έ­να σκη­νι­κό που θυ­μί­ζει τα b-movies της δε­κα­ε­τί­ας του 80: Κά­τοι­κοι με­γα­λου­πό­λε­ων σε κα­τά­στα­ση πα­νι­κού με μά­σκες στα πρό­σω­πα ε­νώ μί­α μι­κρή ο­μά­δα ε­πι­στη­μό­νων (α­με­ρι­κα­νοί πά­ντα) που α­γω­νί­ζο­νται νυ­χθη­με­ρόν για να βρουν το κα­τάλ­λη­λο εμ­βό­λιο και να σώ­σουν τον πλα­νή­τη α­πό την νέ­α α­πει­λή α­φού ξε­μπέρ­δε­ψαν με την «τρο­μο­κρα­τί­α» στο προ­η­γού­με­νο ε­πει­σό­διο. Βέ­βαια η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εί­ναι λι­γά­κι πιο πε­ζή: Οι με­γά­λες ε­ται­ρί­ες α­νά τον κό­σμο δεν δεί­χνουν και τό­ση διά­θε­ση να ε­πεν­δύ­σουν σε α­σθέ­νειες ό­πως το SARS (και ού­τε φυ­σι­κά ξε­μπέρ­δε­ψαν οι α­με­ρι­κα­νοί με την λε­γό­με­νη τρο­μο­κρα­τί­α).

Ο πρό­ε­δρος της πο­λυε­θνι­κής Human Genome Sciences, William Heseltine έ­κα­νε την ε­ξής συ­γκι­νη­τι­κή δή­λω­ση: «Ε­μπο­ρι­κά το SARS θα ά­ξι­ζε (sic) τον κό­πο μό­νο αν το χει­ρό­τε­ρο σε­νά­ριο ε­πα­λη­θευό­ταν» (εν­νοεί παν­δη­μί­α). Ει­δι­κοί α­πό τον χώ­ρο την βιο­τε­χνο­λο­γί­ας μας ε­ξη­γούν ό­τι «τα φάρ­μα­κα, τα εμ­βό­λια, οι θε­ρα­πεί­ες για κά­τι τέ­τοιο, α­παι­τούν χρό­νια και κο­λοσ­σιαί­α πο­σά και οι ε­ται­ρί­ες και τα κρά­τη δεν θα έ­χουν οι­κο­νο­μι­κά ο­φέ­λη α­πό αυ­τή την ι­στο­ρί­α». Εί­δη­ση δεν εί­ναι ό­τι η κυ­ριαρ­χί­α α­ντι­με­τω­πί­ζει τους αν­θρώ­πους ως α­να­λώ­σι­μα εί­δη, αλ­λά το ό­τι εκ­πρό­σω­ποι της το πα­ρα­δέ­χο­νται με τό­ση ξε­δια­ντρο­πιά. Α­κό­μα και ορ­γα­νι­σμοί που ι­δρύ­θη­καν για τα μά­τια του κό­σμου και για την κα­τα­πο­λέ­μη­ση του AIDS, του καρ­κί­νου, και της φυ­μα­τί­ω­σης ό­πως το Global Fund του Ο­Η­Ε «έ­μει­ναν» α­πό χρή­μα α­φού α­νά­με­σα στις άλ­λες χώ­ρες, οι Η­ΠΑ στα­μά­τη­σαν να κα­τα­βάλ­λουν την ει­σφο­ρά τους, ύ­ψους 12.000.000 δο­λα­ρί­ων. Ε­ρω­τη­μα­τι­κά προ­κα­λεί στην πα­γκό­σμια κοι­νή γνώ­μη η προ­έ­λευ­ση του ιού που φέ­ρε­ται να με­τα­δό­θη­κε στους αν­θρώ­πους α­πό έ­να α­γριο­πού­λι κά­που στην νό­τια Κί­να, ε­νώ δεν λεί­πουν τα σε­νά­ρια που θε­ω­ρούν ό­τι το ε­πί­μα­χο α­γριο­πού­λι ή­ταν με­ταλ­λι­κό και τη­λε­κα­τευ­θυ­νό­με­νο, ό­τι τό­σο η χώ­ρα ό­σο και η χρο­νι­κή συ­γκυ­ρί­α εμ­φά­νι­σης της νό­σου δεν εί­ναι ά­σχε­τη α­πό τις πρό­σφα­τες διε­θνείς ε­ξε­λί­ξεις. Σύμ­φω­να με αυ­τά η Κί­να δέ­χτη­κε βιο­λο­γι­κή ε­πί­θε­ση, ε­νώ δεν εί­ναι τυ­χαί­α η ε­πι­κέ­ντρω­ση το­πι­κών και διε­θνών ΜΜΕ στην νό­σο αυ­τή με τους πα­ρα­μορ­φω­τι­κούς φα­κούς του πα­νι­κού, την ώ­ρα που πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νταν τα σα­μπο­τάζ των Ι­ρα­κι­νών ε­νά­ντια στους ει­σβο­λείς και τα υ­πο­τι­θέ­με­να χη­μι­κά και βιο­λο­γι­κά ό­πλα του κα­θε­στώ­τος του Σα­ντάμ, για την ύ­παρ­ξη των ο­ποί­ων έ­γι­νε η ει­σβο­λή, να πα­ρα­μέ­νουν ά­φα­ντα Τα σε­νά­ρια αυ­τά ε­νι­σχύ­ουν οι χω­ρι­στές δη­λώ­σεις δυο Ρώ­σων ε­πι­δη­μιο­λό­γων, του Νι­κο­λάι Φι­λα­τόφ και του Σερ­γκέϊ Κο­λέ­σνι­κοφ που μι­λούν για «βιο­λο­γι­κό ό­πλο, για μια σχε­δια­σμέ­νη πνευ­μο­νί­α» και «διαρ­ρο­ή α­πό ερ­γα­στή­ριο γε­νε­τι­στών».

Ει­δι­κοί ε­κτι­μούν ό­τι αν δεν α­να­χαι­τι­στεί ε­γκαί­ρως ο ιός του SARS οι συ­νέ­πειες για τις α­σια­τι­κές οι­κο­νο­μί­ες και ει­δι­κά της Κί­νας και Χον­γκ Κον­γκ θα εί­ναι μα­κρο­πρό­θε­σμες και ο­δυ­νη­ρές, προ­βλέ­πο­ντας μεί­ω­ση του Α­ΕΠ κα­τά 1% και 1.5% α­ντί­στοι­χα.

Αυ­τή εί­ναι η ε­κτί­μη­ση του ΠΟ­Ε που συ­νο­δεύ­ε­ται α­πό διά­φο­ρα σε­νά­ρια ε­ξέ­λι­ξης της νό­σου και τις α­ντί­στοι­χες οι­κο­νο­μι­κές προ­βλέ­ψεις, ε­νώ σύμ­φω­να με αυ­τή οι μειώ­σεις στα έ­σο­δα α­πό τον του­ρι­σμό, τις α­ε­ρο­με­τα­φο­ρές και τις υ­πη­ρε­σί­ες εν­δέ­χε­ται να ξε­πε­ρά­σουν το 30% σε ο­ρι­σμέ­νες χώ­ρες που έ­χουν πλη­γεί α­πό την νό­σο.

Το βέ­βαιο πά­ντως εί­ναι ό­τι έ­να νέ­ο κύ­μα α­προ­κά­λυ­πτου ε­λέγ­χου και κα­τα­στο­λής της κοι­νω­νί­ας α­πό το κρά­τος, βρί­σκε­ται ή­δη σε ε­ξέ­λι­ξη, αυ­τή την φο­ρά με πρό­σχη­μα την νό­σο του SARS. Φαί­νε­ται ό­τι το ε­πι­χεί­ρη­μα για την «α­σφά­λεια των πο­λι­τών και την μά­χη κα­τά της τρο­μο­κρα­τί­ας» δεν εί­ναι αρ­κε­τό για να πεί­σει κα­νέ­ναν.

Στην Κί­να α­πό ό­που φαί­νε­ται να προήλ­θε ο ιός, με­τά α­πό την α­πο­τυ­χη­μέ­νη α­πό­πει­ρα να συ­γκα­λυ­φθεί η ρα­γδαί­α ε­ξά­πλω­ση της νό­σου, ό­ποιος πα­ρα­βιά­σει την κα­ρα­ντί­να α­πει­λεί­ται με την ποι­νή του θα­νά­του, σύμ­φω­να με την α­πό­φα­ση της α­νώ­τα­της λα­ϊ­κής ει­σαγ­γε­λί­ας ε­νώ συ­σκευές με υ­πέ­ρυ­θρη α­κτι­νο­βο­λί­α έ­χουν το­πο­θε­τη­θεί στην κι­νε­ζι­κή πρω­τεύ­ου­σα για τον ε­ντο­πι­σμό των α­τό­μων με πυ­ρε­τό, βα­σι­κό σύ­μπτω­μα της νό­σου. Η ε­γκλη­μα­τι­κή α­δια­φο­ρί­α του κι­νε­ζι­κού κρά­τους έ­χει ο­δη­γή­σει σε βί­αιες εκ­δη­λώ­σεις του πλη­θυ­σμού ε­νά­ντια σε το­πι­κούς α­ξιω­μα­τού­χους. Τα γε­γο­νό­τα αυ­τά ε­πι­κε­ντρώ­νο­νται κυ­ρί­ως στην ε­παρ­χί­α Χε­νάν, η ο­ποί­α έ­χει μια τρα­γι­κή προ­ϊ­στο­ρί­α: στα τέ­λη της δε­κα­ε­τί­ας του 80 τα το­πι­κά στε­λέ­χη του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος κέρ­δι­ζαν τε­ρά­στια πο­σά α­πό τις πα­ρά­νο­μες τρά­πε­ζες αί­μα­τος, εν­θαρ­ρύ­νο­ντας τους χω­ρι­κούς να που­λούν μα­ζι­κά το αί­μα τους. Η ά­γνοια και η α­δια­φο­ρί­α για τα μέ­τρα υ­γιει­νής κα­τά τις με­ταγ­γί­σεις προ­κά­λε­σε έ­κρη­ξη στα κρού­σμα­τα του AIDS, ε­νώ η προ­σπά­θεια κου­κου­λώ­μα­τος α­πό το κι­νε­ζι­κό κρά­τος συ­μπλή­ρω­σε την κα­τα­στρο­φή. Στην ε­παρ­χί­α Χε­νάν που α­ριθ­μεί πά­νω α­πό 95000000 κα­τοί­κους υ­πάρ­χουν πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό 100 «χω­ριά του AIDS» με πο­σο­στά μό­λυν­σης που υ­περ­βαί­νουν το 70% του πλη­θυ­σμού.

Αλ­λά και στη δύ­ση, στα λι­μά­νια, τα α­ε­ρο­δρό­μια και στο με­τρό, οι ο­πλι­σμέ­νοι σαν α­στα­κοί μπρά­βοι των α­ντι-τρο­μο­κρα­τι­κών υ­πη­ρε­σιών, φο­ρούν τώ­ρα α­πο­στει­ρω­μέ­να γά­ντια και χει­ρουρ­γι­κές μά­σκες ε­νώ οι έ­λεγ­χοι στους ε­πι­βά­τες εί­ναι πα­ρα­πά­νω α­πό αυ­στη­ροί. Πα­ρά τις δια­βε­βαιώ­σεις των υ­πουρ­γών υ­γεί­ας της Ε­Ε ό­τι δεν θα ε­πι­βλη­θούν ια­τρι­κοί έ­λεγ­χοι, πολ­λές χώ­ρες, κα­ταρ­γώ­ντας την συν­θή­κη του Σέν­γκεν, υ­πο­χρε­ώ­νουν τους ε­πι­βά­τες σε θερ­μο­με­τρή­σεις.

Αυ­τές γί­νο­νται με ει­δι­κά μη­χα­νή­μα­τα τα ο­ποί­α α­κτι­νο­γρα­φούν και ο,τι­δή­πο­τε έ­χει κα­θέ­νας ε­πά­νω του. Τα μη­χα­νή­μα­τα αυ­τά με κό­στος που φτά­νει στο έ­να δι­σε­κα­τομ­μύ­ριο δο­λά­ρια εν­νο­εί­ται πως θα πα­ρα­μεί­νουν σε λει­τουρ­γί­α και με την πα­ρέ­λευ­ση του κιν­δύ­νου α­πό τον SARS, Στα ελ­λη­νι­κά και διε­θνή α­ε­ρο­δρό­μια, ε­πί­σης, υ­πο­χρε­ού­νται να δί­νουν μα­ζί με το ια­τρι­κό ι­στο­ρι­κό τους, την διεύ­θυν­ση δια­μο­νής τους και τη­λέ­φω­νο. Πα­ράλ­λη­λα τα­ξι­διω­τι­κές ο­δη­γί­ες για α­πο­φυ­γή χω­ρών που εμ­φα­νί­ζουν κρού­σμα­τα του ιού SARS, έ­χουν εκ­δο­θεί α­πό την ΠΟΥ ε­νώ αυ­στη­ρούς έ­λεγ­χους ζη­τά και ο Α­θή­να 2004 στους α­θλη­τές που θα συμ­με­τά­σχουν στους ο­λυ­μπια­κούς α­γώ­νες.

Ο με­γά­λος α­δερ­φός, αυ­τή την φο­ρά χρη­σι­μο­ποιεί την ια­τρι­κή μά­σκα. Δεν ε­ντυ­πω­σιά­ζει λοι­πόν η δή­λω­ση μέ­λους του Συμ­βου­λί­ου Ε­ξω­τε­ρι­κών Σχέ­σε­ων (think-tank της α­με­ρι­κά­νι­κης υ­περ­συ­ντη­ρη­τι­κής ε­λίτ που μι­λά για «βιο­λο­γι­κό πό­λε­μο σε ε­ξέ­λι­ξη» και προ­τεί­νει «αυ­ξη­μέ­νες αρ­μο­διό­τη­τες στον ΠΟΥ για να μπο­ρεί να ε­πι­βάλ­λει ε­μπάρ­γκο σε ό­ποια χώ­ρα κρί­νει». Αν ο ιός SARS δεν α­πο­τε­λεί καλ­λιέρ­γεια α­πό ερ­γα­στή­ρια βιο­λο­γι­κού πο­λέ­μου, εί­ναι πά­ντως μια πρώ­της τά­ξε­ως ευ­και­ρί­α για πε­ρισ­σό­τε­ρη ε­πι­βο­λή, έ­λεγ­χο και κα­τα­στο­λή της κοι­νω­νί­ας α­πό την κυ­ριαρ­χί­α, που ε­πι­χει­ρεί να την μπο­λιά­σει με το ιό του πα­νι­κού και της α­να­σφά­λειας.

Μέ­σα απ’ αυ­τήν την αί­σθη­ση που προ­ω­θούν και καλ­λιερ­γούν με τα Μέ­σα Ε­νη­μέ­ρω­σης θέ­λουν να ο­δη­γή­σουν τον κό­σμο σε μια κα­τά­στα­ση ό­που θα εύ­χε­ται και θα ε­πι­διώ­κει τον έ­λεγ­χο α­πό τους μη­χα­νι­σμούς των κρα­τών.

Θα τους α­φή­σου­με να πε­τύ­χουν τους σκο­πούς τους;

Λε­όν

Ετικέτες: