ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Τα νέα επικίνδυνα δεδομένα στο ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ επιβάλλουν άμεσες αποφάσεις και δράσεις

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 0 comments

Κλείνοντας ο Σεπτέμβρης 2017, έχουμε τα εξής δεδομένα, νέα στοιχεία, που προκύπτουν στη λειτουργία του ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
·         Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), την Απόφαση Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την Άδεια Λειτουργίας του ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, προβλέπεται να εισέρχονται στο χώρο απορρίμματα 12.600 τόνων/έτος. Μάλιστα με σαφήνεια και μονοσήμαντα προσδιορίζονται τα πληθυσμιακά δεδομένα μόνο των περιοχών των πρώην  Καποδιστριακών Δήμων ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ & ΦΕΝΕΟΥ που μπορούν να αποθέτουν τ’ απορρίμματα τους στον ΧΥΤΑ. Ήδη με τα απορρίμματα των τέως Δήμων ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ & ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ, τα φορτία των απορριμμάτων έχουν υπερβεί την μέγιστη επιτρεπόμενη ετήσια δυναμικότητα.

·         Όπως είχαμε επισημάνει, δυστυχώς επαληθευτήκαμε από την Απόφαση  του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας (22.8.17), η οποία επέβαλε πρόστιμο στο Φορέα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΟΔΣΑ) για το ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ. Σύμφωνα με την Απόφαση διαπιστώθηκε ότι εισέρχονται στο ΧΥΤΑ απορρίμματα από το Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ κατά παράβαση της ΜΠΕ, των Περιβαλλοντικών Όρων (Π.Ο). και της Άδειας Λειτουργίας. Στην Απόφαση διαπιστώνεται επίσης ότι δεν έχουν διανοιχθεί οι απαιτούμενες γεωτρήσεις ελέγχου του Υδροφόρου Ορίζοντα. Επίσης δεν έχουν διανοιχθεί οι περιμετρικές γεωτρήσεις ελέγχου διαφυγής του Βιοαερίου. Ακόμη, δε γίνεται μέτρηση των συστατικών του Βιοαερίου. Από τις διαπιστώσεις και μόνο αυτές του τμήματος Περιβάλλοντος της Π. Ε. Κορινθίας, που πραγματοποίησε την αυτοψία, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μετά την απόθεση στο χώρο του ΧΥΤΑ των μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων από το Δήμο ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ, υπάρχει πρόβλημα στην απαραίτητη επεξεργασία των στραγγισμάτων, λαμβάνοντας υπόψη το απασχολούμενο προσωπικό και τα μηχανήματα που διατίθενται. Η αύξηση των φορτίων των απορριμμάτων προβλέπεται να επιδεινωθεί κατά τους χειμερινούς μήνες, με τα νερά της βροχής, αφού θα καταστεί πολύ δύσκολη έως αδύνατη η στεγανοποίηση και η σωστή επεξεργασία των στραγγισμάτων. Ο κίνδυνος αυτός μεταβιβάζεται και στη σωστή λειτουργία του όμορου Βιολογικού καθαρισμού που δέχεται τα στραγγίσματα του ΧΥΤΑ.

·          Για τους παραπάνω λόγους αυξάνει ο κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, των υπογείων και επιφανειακών νερών, της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και όχι μόνο, που προέρχεται από την κακή επεξεργασία των στραγγισμάτων, καθώς επίσης και τη μη σωστή διαχείριση του Βιοαερίου. Εφόσον δε γίνεται η σωστή συλλογή, απαγωγή και καύση του Βιοαερίου η μόλυνση της ατμόσφαιρας είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αναλογιζόμενη τη σύνθεση των συστατικών του Βιοαερίου (σχεδόν 85% της ποσότητας του Βιοαερίου περιέχει μεθάνιο (CH4), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), μονοξείδιο του άνθρακα (CO)). Επιπλέον απαιτούνται συγκεκριμένα υλικά και μεθοδολογία εργασιών για τον διαχωρισμό των κελιών και ταμπανιών εργασίας αναφορικά με το Βιοαέριο. Εξυπακούεται ότι με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να γίνεται η επεξεργασία των στραγγισμάτων με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη στεγανότητα και ο διαχωρισμός των κελιών και ταμπανιών εργασίας.

·         Σύμφωνα με την Άδεια Λειτουργίας, την ΜΠΕ και τους Περιβαλλοντικούς Όρους, όχι μόνο δε θα γίνονται αποδεκτά απόβλητα παραγόμενα εκτός των επιτρεπόμενων περιοχών, αλλά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατά την οποία ο ΧΥΤΑ θα υποχρεωθεί  να δεχθεί εξαιρετικά μεγάλη ποσότητα απορριμμάτων, θα γίνονται δεκτά τα απορρίμματα μόνο αφού εκπονηθεί ειδικό σχέδιο. Με το υπόψη σχέδιο θα ρυθμίζεται η προσέλευση βάσει διαθέσιμων μέσων και προσωπικού, ουτωσώστε στο τέλος της ημέρας όλα τα απορρίμματα να είναι σωστά συμπιεσμένα και σκεπασμένα (ημερήσια κελιά). Τέτοιο σχέδιο δεν έγινε ποτέ, από την πρώτη στιγμή που στο ΧΥΤΑ εισήλθαν τα απορρίμματα του Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ και ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες Ιουλίου και Αυγούστου, όπου σύμφωνα με τα ζυγολόγια εισήλθαν μεγάλες ποσότητες.

·         Επιπλέον η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου υπογεγραμμένη από τρεις Υπουργούς (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών & Οικονομίας και Ανάπτυξης), με ΚΥΑ στις 30.12.16, αναφερόμενοι στο ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ αναγράφει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί καθ’ όλη τη μεταβατική περίοδο δεχόμενος απορρίμματα έως τη δυναμικότητα που προβλέπεται από την Άδεια Λειτουργίας και τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς Όρους (συμπεριλαμβανομένης και της συνημμένης εγκεκριμένης ΜΠΕ).

·         Όλα τα παραπάνω στοιχεία μαζί και με εκείνα που διαθέτει η Περιφέρεια, ο ΦΟΔΣΑ (ως διαχειριστής λειτουργίας του ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ) και ο Δήμος ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (ως κύριος του Έργου) τεκμηριώνουν τη σοβαρότητα του θέματος. Λόγω της επικινδυνότητας για τη μόλυνση του Περιβάλλοντος και την υγεία των κατοίκων, πιστεύουμε ότι οι αρμόδιοι αναλογιζόμενοι τις ευθύνες τους θα προβούν άμεσα στις δέουσες ενέργειες. Εμείς και άλλοι κάτοικοι του ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ κάναμε τρεις πολύ συγκεκριμένες προτάσεις άμεσης δράσης. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έγινε τίποτα. Επανερχόμαστε και καλούμε για άλλη μια φορά τους αρμόδιους Φορείς και τους κατοίκους να δράσουν. Περισσότερο από τα λόγια μετράνε πλέον οι αποφάσεις και οι δράσεις. Ο χρόνος που έμεινε μέχρι την τακτική δικάσιμη (12.10.17) είναι ελάχιστος.


Υ.Γ. Υπενθυμίζουμε τις τρεις προτάσεις μας:
1.    άμεση προσφυγή κατά της Απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων που χορήγησε προσωρινή άδεια απόθεσης των απορριμμάτων του νέου Δήμου ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ στο ΧΥΤΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ.
2.    άμεση καταγγελία που θα απευθύνεται  στην αρμόδια Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου, την αντίστοιχη Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και της Περιφερείας Πελοποννήσου   και στον Εισαγγελέα.
3.    άμεση ενημέρωση και κινητοποίηση των κατοίκων.


ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 / ΜΠΟΥΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
                                                                                     
                                         
                                                                                                                        
Ετικέτες: