ενδείξεις - αντενδείξεις

πρός τό δεῖν οὕτωΠροηγούμενα εὕσημον λόγον δῶτε
Ευάγγελος Αυδίκος Η ΠΟΛΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ. Εκδόσεις Ι.Σιδέρης, Αθήνα 2016.

αναρτήθηκε από : tinakanoumegk on : Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 0 comments

 
Η ανακάλυψη της πόλης από τη λαογραφία και την ανθρωπολογία γίνεται ως αποτέλεσμα των αλλαγών που επήλθαν μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη μεταπολεμική περίοδο παρατηρήθηκε ένα αυξανό μενο κύμα μετανάστευσης πολιτών από την ύπαιθρο στις πόλεις, ενώ έλαβε χώρα η ανεξαρτητοποίηση πολλών αποικιών, που ανάγκασε πολλούς ανθρωπο-λόγους να αλλάξουν πεδίο έρευνας. Το ίδιο συνέβη και με τη λαογραφία, που είχε ταυτίσει τον αγροτικό χώρο με το πεδίο έρευνάς της. Και οι δύο επιστήμες, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, είχαν αφήσει την πόλη έξω από τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. Στο βιβλίο στεγάζονται κείμενα για πολιτισμούς της πόλης και η αστική λαογραφία συνυπάρχει με την αστική ανθρωπολογία. Επίσης, δημοσιεύονται άρθρα για τον Ηλία Πετρόπουλο, την κοινότητα στον αστικό χώρο, την αποτύπωση των ιστορικών γεγονότων στην οδωνυμία των πόλεων, τους Ηπειρώτες του Βόλου, τη σημασία των πρακτικών των Δημοτικών Συμβουλίων στη μελέτη της πόλης, αλλά και για την πολιτισμική και θρησκευτική ετερότητα.
ΠΕΡΙΕ ΧΟΜΕΝΑ
1. Εισαγωγή ............................................................ 11
2. Συνομιλώντας με τον Ηλία Πετρόπουλο
για τη Λαογραφία ............................................... 61
3. Αστική Λαογραφία: ουτοπία
ή πραγματικότητα; .............................................. 73
4. Η κοινότητα στον αστικό χώρο:
αντιστάσεις και λειτουργίες.
Η περίπτωση των Συρρακιωτών
της Πρέβεζας ...................................................... 83
5. «Το κατσίκι αν πηδήσει το μαντρί, θα βρει
να φάει πολύ». Ζώντας στην οδό Άβαντος,
στο χώρο εκείθεν της γραμμής ........................... 115
6. Π ρακτικά Δημοτικών Συμβουλίων Πρέβεζας
(1915 -1 929): Μια πρόταση για μελέτη
της αστικής Κοινότητας ...................................... 177
7. Η αποτύπωση των ιστορικών και κοινωνικών
γεγονότων στην ονοματοθεσία των οδών
της Πρέβεζας ...................................................... 191
8. Η ελιά στην Πρέβεζα: συμβολική σημασία
και κοινωνικοί μετασχηματισμοί ........................ 225
9. Ηπειρωτική Αδελφότητα Βόλου ......................... 237
10. Π αραδοσιακοί χοροί και χορευτικοί όμιλοι.
Ύφος και έκφραση .............................................. 265
11. Εννοιολογικές διαστάσεις της παράδοσης
στο έργο του Γ. Βιζυηνού ................................... 277
12. Παγκοσμιοποίηση και λαϊκός πολιτισμός
στον 21ο αιώνα ................................................... 299